(+977) 065-414247, 414297     info@ganapatimicro.com.np

Products and Services

Photo Gallery

प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम २०७६

प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम २०७६

प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम २०७६

प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम २०७६

प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम २०७६

प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम २०७६

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/१०/०५)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६  (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

दोस्रो बार्षिक साधारणसभा २०७५/०७/३०

दोस्रो बार्षिक साधारणसभा २०७५/०७/३०

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६  (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६  (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६  (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६  (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६  (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६  (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६  (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६  (२०७५/०७/१७)

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा ०७५/७६ (२०७५/०७/१७)

चौथो त्रैमासिक समिक्षा  (२०७५/०४/०४)

चौथो त्रैमासिक समिक्षा (२०७५/०४/०४)

शाखा कार्यालय बेलचाैतारा तनहुँकाे प्रथम केन्द्र प्रमुख गाेष्ठीकाे अन्तिम दिनकाे कार्यक्रम(२०७५/०२/२१)

शाखा कार्यालय बेलचाैतारा तनहुँकाे प्रथम केन्द्र प्रमुख गाेष्ठीकाे अन्तिम दिनकाे कार्यक्रम(२०७५/०२/२१)

शाखा कार्यालय विजयपुरको प्रथम केन्द्र प्रमुख गाेष्ठिकाे समापन कार्यक्रम (२०७५/०२/१९)

शाखा कार्यालय विजयपुरको प्रथम केन्द्र प्रमुख गाेष्ठिकाे समापन कार्यक्रम (२०७५/०२/१९)

शाखा कार्यालय बेलचाैतारा तनहुँकाे प्रथम केन्द्र प्रमुख गाेष्ठीकाे प्रथम दिनकाे कार्यक्रम 🌹२०७५/०२/१९

शाखा कार्यालय बेलचाैतारा तनहुँकाे प्रथम केन्द्र प्रमुख गाेष्ठीकाे प्रथम दिनकाे कार्यक्रम 🌹२०७५/०२/१९

प्रथम केन्द्र प्रमुख गोष्ठी ( शाखा कार्यालय गजुरी, धादिङ ) २०७५/०२/१३, २०७५/०२/१४ र २०७५/०२/१५

प्रथम केन्द्र प्रमुख गोष्ठी ( शाखा कार्यालय गजुरी, धादिङ ) २०७५/०२/१३, २०७५/०२/१४ र २०७५/०२/१५

केन्द्र प्रमुख गोष्ठीको दोश्रो दिन - शाखा कार्यालय विजयपुर - प्रथम केन्द्र प्रमुख गोष्ठी (२०७५/०२/१५)

केन्द्र प्रमुख गोष्ठीको दोश्रो दिन - शाखा कार्यालय विजयपुर - प्रथम केन्द्र प्रमुख गोष्ठी (२०७५/०२/१५)

प्रथम केन्द्र प्रमुख गोष्ठी - शाखा कार्यालय विजयपुर, कास्की (२०७५/०२/१२)

प्रथम केन्द्र प्रमुख गोष्ठी - शाखा कार्यालय विजयपुर, कास्की (२०७५/०२/१२)