(+977) 065-414247, 414297     info@ganapatimicro.com.np

Products and Services

Career

 
कर्मचारी आवश्यकता
प्रथम पटक प्रकाशित मिती २०७७÷०६÷०५
 
यस वित्तीय संस्थाको लागि देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरीकहरुबाट रितपुर्वक दरखास्त आब्हान गरीन्छ ।
क्र.स पद श्रेणी संख्या आवश्यक न्युनतम योग्यता उमेर परिक्षाको किसिम
१. प्रशिक्षार्थी सहायक सहायक केही एस.एल.सि.वा एस ई.ई.पास गरेको । कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञान भएको तथा    ग्रामिण क्षेत्रमा गई कार्य गर्न इच्छुक । १८ बर्ष पुरा भई ३५ बर्ष ननाघेको । महिलाको हकमा ५ बर्ष थप । लिखित, अन्तर्वाता, समुहगत छलफल
 
दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७७ आश्विन २० गते मंगलबार 
इच्छुक उम्मेदवारले निवेदनका साथमा हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो सहितको बायोडाटा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र इमेल मार्फत ngtmicrovacancy@gmail.com  तथा  वित्तीय संस्थाको वेवसाइट www.ganapatimicro.com.np 
Click here to Apply  मार्फत दरखास्त दिन सक्नेछन् ।
 
 
 
पदपुर्ती समिती
गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
केन्द्रिय कार्यालय शुक्लागण्डकी –०४ दुलेगौंडा तनहुँ