(+977) 065-414247, 414297     info@ganapatimicro.com.np

Products and Services
Dec 13, 2019

सञ्चालक निर्वाचन कार्यक्रम

तेस्रो साधारण सभाको सञ्चालक निर्वाचन कार्यक्रम प्रयोजनको लागि मतदाता नामावलीः
मतदाता नामावली